Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatı ile hareket eden ARVENTURE Teknoloji Sanayi ve Ticaret Grup Şirketi tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu gereğince, Bilicra müşteri ve kullanıcıları ile www.bilicra.com internet sitesi üye ve kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine yönelik açıklama ve bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır.

Şirketimiz, www.bilicra.com üzerinden yapılan üyelik ve alımlar ile satış sonrası hizmetler sırasında, üye ve kullanıcılarının onayı ile edindiği tüm  kişisel verileri işlenme amacına uygun kullanmayı ve işlemiş olduğu kişisel verileri maksimum seviyede dikkat ve özen ile muhafaza etmeyi taahhüt eder.

1- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, Bilicra mağaza, satış noktaları, bayi, şube, acente, tedarikçi ve dağıtıcılarımız, satış sonrası destek birimleri, www.bilicra.com internet sitesi, bağlı mobil uygulamaları ile tüm interaktif kanallardan, çağrı merkezi, e-mail  ve diğer elektronik yollar ile Şirketimizin erişimine imkan verdiğiniz tüm sosyal medya mecraları, bağlı şirketlerimiz ile paydaşlarımız ve partnerlerimiz vasıtası ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir.

Şirketimiz, giyilebilir teknoloji alanında, yaşlı ve çocuklar için üretilen akıllı saatler ile akıllı ev sistemleri için  konum servisleri üzerinden izleme, acil durum S.O.S., SMS ve sesli mesaj, telefon, uyku monitörü ve sanal bariyer hizmetleri sunan Bilicra ürünlerinin satış ve satış sonrası destek hizmetlerini vermektedir. Bu hizmetler kapsamında, Bilicra smart uygulaması uygulama kapalıyken veya kullanılmadığında bile konum servisleri aracılığı ile otomasyon özelliğini etkinleştirmek için konum verilerini toplar.

Bilicra ürünlerini satın almanız halinde tarafınıza ait kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, satın aldığınız Bilicra ürüne ilişkin veriler ile finansal verileriniz Şirketimiz tarafından işlenmektedir. Bilicra ürünlerine yönelik satış sonrası destek hizmeti almanız halinde; tarafınıza ilişkin kimlik verileri, iletişim verileri, kullanmakta olduğunuz Bilicra ürüne ilişkin IMEI veya ID no ile bu verilere bağlı olarak elde edilen tarafınıza/yakınlarınıza ait anlık konum verileriniz ve ürünün kullanımına bağlı diğer verileriniz, ücretli onarım halinde finansal verileriniz ile müşteri hizmetleri görüşmeleri sırasında alınan ses kayıtlarınız işlenmektedir.

Şirketimiz, yukarıda sayılan tarafınıza/yakınlarınıza ilişkin kişisel verileri Şirketimiz tarafından verilen hizmetin fiili gerekliliklerinin yerine getirilmesi ya da kanuni   veya bürokratik sebeplerle ve satış sonrası destek hizmetleri ile müşteri memnuniyetinin temini amacı ile işlemektedir. Şirketimiz tarafından işlenen tarafınıza/yakınlarınıza ilişkin kişisel verileriniz, işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlenmektedir.

2- Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan amaçlarla edinilen tarafınıza ve çocuğunuza/yakınınıza ait kişisel verileriniz, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden faydalandığınız ve silinmesini talep etmediğiniz sürece, işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir ya da güncellenebilir.  Şirketimiz, size daha iyi hizmet verebilmek adına tarafınıza ait, hizmetin verilebilmesi için gerekli kişisel verileri hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler, danışman ve personeller, aracı kurumlar, banka ve ödeme kuruluşları, sigorta şirketleri ve GSM-GPRS hizmeti veren kurum ve kuruluşlar ile diğer tüm paydaş ve ortakları ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak paylaşabilir.

Tarafınıza ait kişisel verileriniz ile tarafınızın Bilicra hizmetlerinden faydalanmak üzere vermiş olduğu yakınlarınıza ilişkin kişisel veriler, Şirketimiz tarafından verilen hizmetin fiili gerekliliklerinin yerine getirilmesi ya da kanuni  veya bürokratik sebeplerle,  kanunen sorumlu olunan kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye’de ve yurtdışında faaliyet gösteren Şirketimize bağlı bayi, acente ve şubeler, tedarikçi ve dağıtıcılarımız, satış sonrası destek birimleri, mağaza ve satış noktalarımız ile bağlı acente ve şubeleri ile bağlı şirketlerimiz ile paydaşlarımız ve partnerlerimiz ve tüm hizmet sağlayıcılara ve üreticilere aktarılabilir, kullanılması ve/veya kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine izin verilebilir.

Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, tarafınıza ait kişisel verileri kullanarak rapor düzenleyebilir ve istatistik oluşturabilir, bu rapor ve istatistikleri iş ortakları ve üçüncü kişilerle bedelli ya da bedelsiz olarak paylaşabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahkeme ve diğer yasal mercilerden talep edilmesi halinde, tarafınıza ait kişisel verilerin Şirketimizce paylaşılması yasal zorunluluktur.

3- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız 

Kişisel veri sahipleri Şirketimize başvurarak;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahibi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilen haklarını, şirketimizin Erzene Mahallesi, Ankara Caddesi No:172/14 Ofis No:304 Bornova/İzmir adresine posta, kargo ya da noter aracılığı ile göndereceği yazılı talep dilekçesi ya da şirketimizin [email protected] elektronik posta adresine göndereceği elektronik imzalı yazılı talebi ile kullanabilir. Kişisel veri sahibi talep dilekçesinde, kimliğini tespite yarar gerekli bilgileri, yukarıda sayılan haklarından hangisini kullanmak istediğini ve hakkını kullanma gerekçelerini açık ve net olarak belirtmeli ve talep dilekçesi imzalı ya da  elektronik imzalı olmalıdır.

Kişisel veri sahibinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklarını kullanmak istediğini belirtir talebi, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren talebin niteliğine göre en geç 30(otuz) gün içinde Şirketimizce incelenerek kişisel veri sahibine yazılı ve ücretsiz olarak bilgi verilecektir. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifede yazılı işlem ücreti alınacaktır.

İşbu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerimiz ve haklarınızın aydınlatılması amacı ile hazırlanmış olup, Şirketimiz ve Şirketimize bağlı yurtiçi ve yurtdışında bulunan tüm bayi, acente ve şubeler, tedarikçi ve dağıtıcılarımız, satış sonrası destek birimleri, mağaza ve satış noktalarımız ile bağlı acente ve şubelerinin taraf olduğu tüm sözleşme ve işlemlerin ayrılmaz bir parçasıdır.