ARVENTURE Teknoloji Sanayi ve Ticaret Grup Şirketi KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

ÇALIŞAN ADAYLARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 07.04.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun özet olarak; kişisel verileri, bunların işlenmesini ve korunmasını tanımlamakta, özellikle kişisel verilerin işlenmesinin ve korunması şartlarını genel hatlarıyla belirlemekte, ek olarak işleme ve koruma kurallarına uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımları tespit etmektedir.

ARVENTURE Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (metnin bundan sonraki bölümlerinde kısaca ARVENTURE olarak anılacaktır) olarak, iş başvurusunda bulunmuş olan çalışan adaylarımızın kişisel verilerinin korunmasına önem vermekteyiz. İşbu bilgilendirme metni ARVENTURE Teknoloji Sanayi ve Ticaret Grup Şirketi’nda belirlenen esaslara uygun olarak tanzim edilmiştir.

6698 sayılı KVKK uyarınca “Kişisel Veri”; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir. İşbu bilgilendirme belgesinin imzalanması ile özel nitelikli kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesini kabul etmektesiniz. ARVENTURE, KVKK’da belirtilen istisnai hallerde ilgili kişinin (çalışan adayının) açık rızası olmaksızın da kişisel verilerini işleyebilir.

“Özel Nitelikli Kişisel Veri” ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder. İşbu bilgilendirme belgesinin imzalanması ile özel nitelikli kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesini kabul etmektesiniz. ARVENTURE, sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verileri, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin (çalışan adayının) açık rızası olmaksızın işleyebilir.  Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Şirketimiz, iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarının; kimlik bilgilerini, telefon numarası, açık adres ve diğer iletişim bilgilerini, özgeçmiş, eğitim durumu ve ilgili belgeleri, sağlık raporu, sabıka kaydı, referansları, referansları teyid etmek amacıyla yapılan görüşmeler neticesinde elde edilen bilgileri, iş görüşmesi sırasında (telefon-video-konferans) elde edilen kayıtları, dil-IQ-kişilik-yetenek vb. testler neticesinde elde edilen bilgileri, fiziksel mekana giriş veya mekan içerisinde elde edilen kamera kayıtları, ses kayıtları, fotoğraf, şirketimiz tarafından yapılan araştırmalar sonucu temin edilen bilgiler vb. bilgi ve belgeleri, KVKK kapsamında toplayabilir ve işleyebilir.

Kişisel veriler; çalışan adayı hakkında araştırma yapmak, çalışan adayı ile iletişime geçmek, şirket içindeki pozisyona uygun olup olmadığını değerlendirmek, şirket içindeki İnsan Kaynakları süreçlerini geliştirmek, yönetmek, iyileştirmek vb. amaçlarla toplanabilir ve işlenebilir.

Kişisel verileriniz, iş başvurusu sürecinde şirketimize aktarılan bilgilerin işlenmesi şeklinde olabileceği gibi, şirketimizin web sitesi, çağrı merkezi, mobil uygulamalar, e-posta kanalları ve sair uygulamalar kapsamında yazılı/sözlü/elektronik/dijital yöntemlerle de toplanabilir ve işlenebilir. Çalışan adayının işe alınması halinde, toplanan ve işlenen kişisel veriler çalışan özlük dosyasına aktarılır.

Kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişilerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, şirket yetkililerimize, sağlık hizmeti sağlayan kurum ve kuruluşlarına, banka ve sigorta şirketlerine, referansları teyit amacıyla görüşme yapılan kişilere, aktarılabilecektir.

ARVENTURE, kişisel verileri belirtilen amaca uygun olarak gerektiği kadar muhafaza eder. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verileriniz re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine ARVENTURE tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak; (a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel veri sahibi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilen haklarını, şirketimizin Erzene Mahallesi, Ankara Caddesi No:172/14 Ofis No:304 Bornova/İzmir adresine posta, kargo ya da noter aracılığı ile göndereceği yazılı talep dilekçesi ya da şirketimizin [email protected] elektronik posta adresine göndereceği elektronik imzalı yazılı talebi ile kullanabilir.